ОШ Браћа Груловић Бешка

добродошли на наш сајт

Гет Адобе Фласх плаyер

 

1.4.5.  План рада стручног већа друштвених наука

 

СЕПТЕМБАР:

 1. Избор председника и заменика актива
 2. Распоред писмених и контролних задатака
 3. Распоред допунске, додатне и наставе слободних активности
 4. Распоред школских такмичења
 5. Стручно усавршавање наставника
 6. Израда ИОП-а
 7. Разно

ОКТОБАР:

       1. одређивање ученика за додатну наставу и ваннаставне активности,

          за рад по ИОП- у, учешће у изради ИОП- а

        2.Распоред писмених задатака и других видова провере знања, усаглашавање

           критеријума оцењивања

        3. Посета Сајму књига

        4.Стручно усавршавање наставника

        5.Корелација међу предметима

        6. Рад са приправницима, огледни часови

        7. Светски дан наставника

 НОВЕМБАР:

 1. Уочавање тешкоћа у савладавању наставног градива и пружање помоћи слабијим ученицима
 2. Анализа успеха на крају првог класификационог прериода
 3. Обележавање 20. новембра - Међународног дана детета
 4. Стручно усавршавање наставника

 ДЕЦЕМБАР:

1.Обележавање 10. децембра Светског дана људских права

2. Интензивирање додатне наставе са ученицима и ваннаставних активности

3.Анализа успеха на крају првог полугодишта

ЈАНУАР:

 1. Обележавање Дана Светог Саве и Дана школе
 2. Припреме ученика за школска такмичења
 3. Стручно усавршавање наставника

ФЕБРУАР:

         1.   Реализација школских и општинских такмичења из појединих предмета

         2. Праћење рада ученика и предузимање мера за побољшање успеха                  .        3. 3.  Стручно усавршавање наставника

         4. Међународни дан матерњег језика

МАРТ:

          1.    Учешће на такмичењима и анализа резултата

          2.    Припреме за даља такмичења

          3.   Стручно усавршавање наставника.

 

 

 

АПРИЛ:

        1.Припремање ученика и учешће на вишим нивоима такмичења

        2.Учешће на конкурсима и смотрама

        3. Обележавање 23. априла- Светског дана књиге

4.Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода

   МАЈ:       

        1.Професионална оријентација ученика осмих разреда

        3. Посета позоришту

  ЈУН:       

        1. Анализа  успеха ученика на крају школске године

        2. Припреме и реализација  полагања мале матуре

        3. Анализа резултата рада чланова стручног већа друшт. наука и рада  секција

        4.Предлози за унапређење рада актива у наредној школској години

Статут школе

Школски програм

Развојни план

Годишњи план рада школе за школску 2014/'15. годину

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Правилник о похвалама и наградама

Правилник о испитима

Екскурзија - позив за подношење понуда 2014/'15

Екскурзија - конкурсна документација 2014/'15

 

Фасада - позив за подношење понуда - јул 2015.

Фасада - конкурсна документација - јул 2015.

Конкурсна документација, ексурзија - март 2017.

Конкурсна документација, екскурзија - март 2016.

Позив за подношење понуда, школа у природи - децембар 2015.

Конкурсна документација, школа у природи - децембар 2015.

Одговор на Захтев за додатне информације - децембар 2015.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - децембар 2015.

Измена конкурсне документације, адаптација санитарних чворова - јун 2018.

Обавештење за продужење рока за подношење понуда, адаптација санитарних чворова - јун 2018.

Позив за подношење понуда, текући радови на одржавању ентеријера - јул 2018.

Јавна набавка, текући радови на одржавањеу ентеријера - јул 2018.

Позив за подношење понуда - радови на набавци и уградњи санитарних уређаја, бојлера, батерија и галантерије у ОШ "Браћа Груловић" Бешка - август 2018.

Јавна набавка - набавка и уградња санитарних уређаја, бојлера, батерија и галантерије у Основној школи "Браћа Груловић" Бешка - август 2018.

Поткатегорије